سخنرانی های ناشنيده در پارک لاله


سخنراني جمعي (قسمت اول)
 4/2/2004 4:23:29 AM
 طرح از: نوشين احمدي خراساني  

کد:9


سخنراني جمعي (قسمت دوم)
 4/2/2004 4:20:23 AM
   

کد:8


افشاي خشونت در برابر تحمل خشونت
 4/2/2004 4:18:18 AM
 مرِيم حسِين خواه  

کد:7


سخنراني هاي ناشنيده در پارک لاله
 3/19/2004 4:49:40 PM
   

کد:6


کولي! به حرمت بودن
 3/19/2004 4:35:05 PM
  سيمين بهبهاني  

کد:5


در قبال خشونت‌هاي روزمره سکوت نکنيم!
 3/19/2004 3:34:15 PM
 مرسده صالحپور  

کد:4


دفع خشونت با نقد از درون همراه است
 3/19/2004 3:33:21 PM
 فريبا داوودي مهاجر  

کد:3


خشونت پديده‎اي اجتماعي است
 3/19/2004 3:32:48 PM
 دكتر شهلا اعزازي  

کد:2


«به‌ خشونت‌ عليه‌ زنان‌ پايان‌ دهيد»
 3/19/2004 3:31:29 PM
   

کد:1